သဵင်ဢွၵ်ႇ

မႄးထတ်း

-ăth, /-æθ/, /-{T/

မၢႆတွင်း

မႄးထတ်း
  1. In some accents, words ending in /-ɑːθ/ are rhymes for words on this page.
  2. In accents with th-fronting, words ending in -æf are also rhymes for words on this page.

တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ

မႄးထတ်း

ၼိုင်ႈသဵင်

မႄးထတ်း

သွင်သဵင်

မႄးထတ်း

သၢမ်သဵင်

မႄးထတ်း