သဵင်ဢွၵ်ႇ

မႄးထတ်း

enPR: -ăb, IPA(key): /-æb/

မၢႆတွင်း

မႄးထတ်း
  1. In some accents, words ending in /-ɑːb/ are rhymes for words on this page.

ၼိုင်ႈသဵင်

မႄးထတ်း

သွင်သဵင်

မႄးထတ်း

သၢမ်သဵင်

မႄးထတ်း