သဵင်ဢွၵ်ႇ

မႄးထတ်း

-ăbz, /-æbz/, /-{bz/

မၢႆတွင်း

မႄးထတ်း
  1. In some accents, words ending in /-ɑːbz/ are rhymes for words on this page.
  2. For more rhymes, add s, es or 's to some words at /-æb/.

ၼိုင်ႈသဵင်

မႄးထတ်း

သွင်သဵင်

မႄးထတ်း

သၢမ်သဵင်

မႄးထတ်း