သဵင်ဢွၵ်ႇ

မႄးထတ်း

-ădz, /-ædz/, /-{dz/

မၢႆတွင်း

မႄးထတ်း
  1. In some accents, words ending in /-ɑːdz/ are rhymes for words on this page.
  2. For more rhymes, add s, es or 's to some words at /-æd/.

ၼိုင်ႈသဵင်

မႄးထတ်း

သွင်သဵင်

မႄးထတ်း