သဵင်ဢွၵ်ႇ

မႄးထတ်း

-ămz, /-æmz/, /-{mz/

တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ

မႄးထတ်း

မၢႆတွင်း

မႄးထတ်း
  1. In some accents, words ending in /-ɑːmz/ are rhymes for words on this page.
  2. For more rhymes, add s, es or 's to some words at /-æm/.

ၼိုင်ႈသဵင်

မႄးထတ်း

သွင်သဵင်

မႄးထတ်း