သဵင်ဢွၵ်ႇ

မႄးထတ်း

-ăns, /-æns/, /-{ns/

မၢႆတွင်း

မႄးထတ်း
  1. In some accents, words ending in /-ænts/ are rhymes for words on this page. See -ænts for these words.
  2. In some accents, words ending in /-ɑːns/ are rhymes for words on this page. See -ɑːns for these words.

ၼိုင်ႈသဵင်

မႄးထတ်း

သွင်သဵင်

မႄးထတ်း

သၢမ်သဵင်

မႄးထတ်း