သဵင်ဢွၵ်ႇ

မႄးထတ်း

enPR: -ănt, IPA(key): /-ænt/

မၢႆတွင်း

မႄးထတ်း
  1. In some accents, words ending in /-ɑːnt/ are rhymes for words on this page. See -ɑːnt for these words.

ၼိုင်ႈသဵင်

မႄးထတ်း

သွင်သဵင်

မႄးထတ်း

သၢမ်သဵင်

မႄးထတ်း

သီႇသဵင်

မႄးထတ်း