သဵင်ဢွၵ်ႇ

မႄးထတ်း

မၢႆတွင်း

မႄးထတ်း
  1. In some accents, words ending in /-ɑːs/ are rhymes for words on this page. See Rhymes:English/ɑːs for these words.

ၼိုင်ႈသဵင်

မႄးထတ်း

သွင်သဵင်

မႄးထတ်း

သၢမ်သဵင်

မႄးထတ်း