သဵင်ဢွၵ်ႇ

မႄးထတ်း

enPR: -ăch, IPA(key): /-ætʃ/

မၢႆတွင်း

မႄးထတ်း
  1. In some accents, words ending in /-ɑːtʃ/ are rhymes for words on this page.

ၼိုင်ႈသဵင်

မႄးထတ်း

သွင်သဵင်

မႄးထတ်း

သၢမ်သဵင်

မႄးထတ်း

သဵင်ပဵၼ်ပွတ်းပဵၼ်တွၼ်ႈ

မႄးထတ်း
  • မၢႆတွင်း: The pronunciation of the final syllable(s) of the words listed in this section is the same as the words listed above, but the stress falls on an earlier syllable. The words below are therefore not true rhymes, but may be considered as rhymes if the rule that requires the stress to be the same number of syllables from the ends of words is ignored. Words are listed here only if they have no known true rhymes.

သွင်သဵင်

မႄးထတ်း