တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ တီႈ /ɑː/

မႄးထတ်း

မၢႆတွင်း

မႄးထတ်း
  1. In some accents, the long vowel sound /ɑː/ is pronounced /æ/, making some words stressed on /æ/ rhymes for words found by following the links on this page.
  2. In accents that have the father-bother merger, words stressed on /ɒ/ are rhymes for words found by following the links on this page.
တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ ဢၼ်သုတ်းတီႈ တူဝ်ယၢင်ႇ သဵင်ၸၼ်ယၢဝ်း
/ɑː/ lah /ɑː.../
/ɑːb/ Saab /ɑːb.../
Saatchi, etc /ɑːtʃ.../
/ɑːd/ baaed /ɑːd.../
/ɑːf/ half /ɑːf.../
/ɑːfs/ laughs
/ɑːft/ craft /ɑːft.../
lager, etc /ɑːɡ.../
/ɑːdʒ/ raj /ɑːdʒ.../
Yahoo, etc /ɑːh.../
/ɑːk/ Bach /ɑːk.../
/ɑːl/ Dahl /ɑːl.../
/ɑːlm/ balm
(one US pronunciation)
/ɑːlm.../
/ɑːm/ balm
(UK and one US pronunciation)
/ɑːm.../
/ɑːmz/ alms
/ɑːn/ soutane /ɑːn.../
/ɑːntʃ/ branch /ɑːntʃ.../
/ɑːns/ dance /ɑːns.../
/ɑːnt/ chant /ɑːnt.../
/ɑːnz/ Afrikaans
/ɑː(ɹ)/ bar /ɑːɹ.../
/ɑː(ɹ)b/ barb /ɑː(ɹ)b.../
/ɑː(ɹ)bz/ carbs
/ɑː(ɹ)tʃ/ march /ɑː(ɹ)tʃ.../
/ɑː(ɹ)tʃt/ arched
/ɑː(ɹ)d/ card /ɑː(ɹ)d.../
/ɑː(ɹ)f/ scarf /ɑː(ɹ)f.../
bargain, etc /ɑː(ɹ)ɡ.../
/ɑː(ɹ)dʒ/ barge /ɑː(ɹ)dʒ.../
jarhead, etc /ɑː(ɹ)h../
/ɑː(ɹ)k/ ark /ɑː(ɹ)k.../
/ɑː(ɹ)ks/ Marx
/ɑː(ɹ)kt/ marked /ɑː(ɹ)kt.../
/ɑː(ɹ)l/ snarl /ɑː(ɹ)l.../
/ɑː(ɹ)lz/ snarls
/ɑː(ɹ)m/ arm /ɑː(ɹ)m.../
/ɑː(ɹ)mz/ arms
/ɑː(ɹ)n/ barn /ɑː(ɹ)n.../
/ɑː(ɹ)nt/ aren't
/ɑː(ɹ)nz/ barns
/ɑː(ɹ)p/ carp /ɑː(ɹ)p.../
/ɑː(ɹ)ps/ carps
/ɑː(ɹ)s/ farce /ɑː(ɹ)s.../
/ɑː(ɹ)st/ karst /ɑː(ɹ)st.../
/ɑː(ɹ)ʃ/ marsh /ɑː(ɹ)ʃ.../
/ɑː(ɹ)t/ art /ɑː(ɹ)t.../
/ɑː(ɹ)ts/ arts
/ɑː(ɹ)θ/ hearth /ɑː(ɹ)θ.../
farther, etc /ɑː(ɹ)ð.../
/ɑː(ɹ)v/ carve /ɑː(ɹ)v.../
/ɑː(ɹ)vz/ carves
Farwick, etc /ɑː(ɹ)w../
/ɑː(ɹ)z/ parse /ɑː(ɹ)z.../
/ɑːs/ brass /ɑːs.../
/ɑːsp/ clasp /ɑːsp.../
/ɑːst/ past /ɑːst.../
/ɑːʃ/ moustache /ɑːʃ.../
/ɑːʒ/ plage /ɑːʒ.../
/ɑːt/ baht /ɑːt.../
/ɑːθ/ bath
rather, etc /ɑːð.../
/ɑːv/ halve /ɑːv.../
/ɑːvz/ halves
Yahweh, etc /ɑːw.../
/ɑːz/ vase (Received Pronunciation) /ɑːz.../