တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ တီႈ /ɔː/

မႄးထတ်း

မၢႆတွင်း

မႄးထတ်း
  • In accents that have the cot-caught merger, words stressed on /ɒ/ are rhymes for words found by following the links on this page.
  • In many regions (including many parts of the UK) where there is a trace of rhotacism, the vowel represented by /ɔː(ɹ)/ is often /ɒː(ɹ)/ or /ɔə(ɹ)/, different from that represented by /ɔː/. For these speakers, there are two different sets of rhymes shown below.
တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ ဢၼ်သုတ်းတင်း တူဝ်ယၢင်ႇ သဵင်ၸၼ်ယၢဝ်း
/ɔː/ law /ɔː.../
/ɔːb/ daub /ɔːb.../
/ɔːbz/ daubs
/ɔːtʃ/ debauch /ɔːtʃ.../
/ɔːtʃt/ debauched
/ɔːd/ broad /ɔːd.../
/ɔːdz/ broads
/ɔːf/ off (dated UK pronunciation) /ɔːf.../
/ɔːɡ/ dawg /ɔːɡ.../
/ɔːk/ walk /ɔːk.../
/ɔːkt/ walked
/ɔːl/ haul /ɔːl.../
/ɔːld/ bald /ɔːld.../
/ɔːlt/ halt /ɔːlt.../
/ɔːlz/ balls
/ɔːm/ haulm /ɔːm.../
/ɔːmz/ haulms
/ɔːn/ dawn /ɔːn.../
/ɔːntʃ/ launch /ɔːntʃ.../
/ɔːnt/ haunt /ɔːnt.../
/ɔːnz/ dawns
/ɔːp/ gawp /ɔːp.../
/ɔːps/ gawps
/ɔːpt/ gawped
/ɔː(ɹ)/ lore /ɔːɹ.../
/ɔː(ɹ)b/ orb /ɔː(ɹ)b.../
/ɔː(ɹ)bz/ orbs
/ɔː(ɹ)tʃ/ porch /ɔː(ɹ)tʃ.../
/ɔː(ɹ)tʃt/ torched
/ɔː(ɹ)d/ board /ɔː(ɹ)d.../
/ɔː(ɹ)dz/ boards
/ɔː(ɹ)f/ morph /ɔː(ɹ)f.../
/ɔː(ɹ)fs/ morphs
/ɔː(ɹ)ft/ morphed
/ɔː(ɹ)ɡ/ morgue /ɔː(ɹ)ɡ.../
/ɔː(ɹ)ɡz/ morgues
/ɔː(ɹ)dʒ/ forge /ɔː(ɹ)dʒ.../
war-hawk, etc /ɔː(ɹ)h.../
/ɔː(ɹ)k/ fork /ɔː(ɹ)k.../
/ɔː(ɹ)kt/ forked
/ɔː(ɹ)l/ whorl /ɔː(ɹ)l.../
/ɔː(ɹ)m/ form /ɔː(ɹ)m.../
/ɔː(ɹ)mz/ forms
/ɔː(ɹ)n/ born /ɔː(ɹ)n.../
/ɔː(ɹ)nz/ horns
/ɔː(ɹ)p/ warp /ɔː(ɹ)p.../
/ɔː(ɹ)ps/ corpse /ɔː(ɹ)ps.../
/ɔː(ɹ)pt/ warped
/ɔː(ɹ)s/ force /ɔː(ɹ)s.../
/ɔː(ɹ)st/ forced /ɔː(ɹ)st.../
/ɔː(ɹ)ʃ/ Porsche (one pronunciation) /ɔː(ɹ)ʃ.../
/ɔː(ɹ)ʃt/ borscht
/ɔː(ɹ)t/ fort /ɔː(ɹ)t.../
/ɔː(ɹ)ts/ shorts
/ɔː(ɹ)θ/ north /ɔː(ɹ)θ.../
northern, etc /ɔː(ɹ)ð.../
Corvus, etc /ɔː(ɹ)v.../
/ɔː(ɹ)vz/ dwarves
/ɔː(ɹ)z/ drawers
/ɔːs/ sauce /ɔːs.../
/ɔːst/ exhaust /ɔːst.../
cautious, etc /ɔːʃ.../
/ɔːt/ fought /ɔːt.../
author, etc /ɔːθ.../
Håvik, etc /ɔːv.../
/ɔːz/ gauze /ɔːz.../