တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ တီႈ /əʊ/

မႄးထတ်း

မၢႆတွင်း

မႄးထတ်း
  1. The IPA notation /əʊ/ (SAMPA notation /@U/) represents the RP value for this phoneme and is widely used in dictionaries. In American pronunciation, the value is closer to IPA /oʊ/ (SAMPA /oU/). All of these representations refer to the same phoneme.
တူၼ်းၸၢပ်ႈလႅပ်ႈ ဢၼ်သုတ်းတီႈ တူဝ်ယၢင်ႇ သဵင်ၸၼ်ယၢဝ်း
/əʊ/ go /əʊ.../
/əʊb/ globe /əʊb.../
/əʊtʃ/ coach /əʊtʃ.../
/əʊtʃt/ coached
/əʊd/ load /əʊd.../
/əʊdz/ loads
/əʊf/ loaf /əʊf.../
/əʊfs/ oafs
/əʊɡ/ vogue /əʊɡ.../
/əʊɡz/ Pogues
/əʊdʒ/ doge /əʊdʒ.../
Mohawk, etc /əʊh.../
/əʊk/ soak /əʊk.../
/əʊks/ hoax /əʊks.../
/əʊkt/ soaked
/əʊl/ hole /əʊl.../
/əʊld/ old /əʊld.../
/əʊlt/ bolt /əʊlt.../
/əʊlz/ poles
/əʊm/ home /əʊm.../
/əʊmz/ Holmes
/əʊn/ bone /əʊn.../
/əʊnd/ toned
/əʊnt/ don't
/əʊnz/ Jones
/əʊp/ hope /əʊp.../
/əʊps/ Stopes
/əʊpt/ hoped
O-ring, etc /əʊɹ.../
/əʊs/ gross /əʊs.../
/əʊst/ most /əʊst.../
/əʊʃ/ gauche /əʊʃ.../
/əʊʒ/ loge
/əʊt/ goat /əʊt.../
/əʊts/ oats
/əʊθ/ oath /əʊθ.../
/əʊð/ loathe /əʊð.../
/əʊðd/ clothed
/əʊðz/ clothes
/əʊv/ grove /əʊv.../
/əʊvz/ loaves
cowash, etc /əʊw.../
yo-yo, etc /əʊj.../
/əʊz/ hose /əʊz.../