ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ထတ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇထတ်း

  • (RP, GenAm) IPA: en, /ɪkˈspɹɛs/ IPA: en, /ɛk.ˈspɹɛs/
  • (ၾၢႆႇ)
  • Rhymes: -ɛs

သၢင်ႈထတ်း

express (third-person singular simple present expresses, present participle expressing, simple past and past participle expressed)

  1. မွၵ်ႇၼႄ၊ လၢတ်ႈၼႄ၊ တႅမ်ႈၼႄ၊ ႁဵတ်း ၼႄ၊ ၼႄႁၢင်ႈၼႄၽၢင်။

ၵမ်ႉႁိၵ်ႈထတ်း

express (ဢၼ်ၼိူင်းၵၼ်လႆႈ (comparative) more express, ဢၼ်ၶိုၵ်ႉလိူဝ်သုတ်း (superlative) most express)

  1. (ၵၢင် ၸႂ်၊ ယိူင်းဢၢၼ်း)ဢၼ်ၼႄၸႅင်ႈၸႅင်ႈ လႅင်းလႅင်း၊(လိၵ်ႈ၊ ၶူဝ်း)ဢၼ်သူင်ႇ ၸွမ်းဢၼ်ဝႆး၊ ဢၼ်ၵႂႃႇဝႆး။

ၵမ်ႉသၢင်ႈထတ်း

express

  1. ၸႂ်ႉ၊ သူင်ႇလႆၢးဝႆးသေ။
    • express train, လူတ်ႉလဵၼ်းဝႆး။

ႁိၵ်ႈထတ်း

express (တူဝ်ၼမ် expresses)

  1. လူတ်ႉၽႆး၊ လူတ်ႉလဵၼ်း ဢၼ်ဝႆး။

ၽိုၼ်ဢိင်ထတ်း

  1. English-Shan Pocket Dictionary (2009), Ven.Pannasiri Saipon (Dhammacariya, M.A.,Sri Lanka)
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=express&oldid=78471"