ဢိင်းၵလဵတ်ႈ ထတ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇထတ်း

ၵမ်ႉသၢင်ႈထတ်း

far (ဢၼ်ၼိူင်းၵၼ်လႆႈ (comparative) farther or further, ဢၼ်ၶိုၵ်ႉလိူဝ်သုတ်း (superlative) farthest or furthest)

  1. ၵႆၼႃႇ၊ ၵႆတႄႉ။
    so far as၊ as far as, ၼင်ႇၵႃႈႁူႉ၊ ႁႃ၊ ႁၼ်။

ၵမ်ႉႁိၵ်ႈထတ်း

far (ဢၼ်ၼိူင်းၵၼ်လႆႈ (comparative) farther or further, ဢၼ်ၶိုၵ်ႉလိူဝ်သုတ်း (superlative) farthest or furthest or farthermost or furthermost)

  1. ဢၼ်ၵႆ။

ႁိၵ်ႈထတ်း

far (တူဝ်ၼမ် fars)

  1. တၢင််းၵႆ။
    the far East, ပွတ်းဢွၵ်ႇ။

သၢင်ႈထတ်း

far (third-person singular simple present fars, present participle farring, simple past and past participle farred)

  1. သူင်ႇၵႂႃႇတီႈၵႆ။

ၽိုၼ်ဢိင်ထတ်း

  1. English-Shan Pocket Dictionary (2009), Ven.Pannasiri Saipon (Dhammacariya, M.A.,Sri Lanka)
ဢဝ်ၶိုၼ်းမႃးတီႈ "https://shn.wiktionary.org/w/index.php?title=far&oldid=79660"