ထႆး မႄးထတ်း

သဵင်ဢွၵ်ႇ မႄးထတ်း

ၽိင်ႈလေႃးတူဝ်လိၵ်ႈกระจ่าง
k r a t͡ɕ ˋ ā ŋ
ၽိင်ႈဢွၵ်ႇသဵင်
กฺระ-จ่าง
k ̥ r a – t͡ɕ ˋ ā ŋ
ႁဵတ်းပဵၼ်တူဝ်လိၵ်ႈရူဝ်ႇမႅၼ်ႇၽႆးၿုၼ်ႊgrà-jàang
ရွႆႇယႄႇ ဢိၼ်ႇသတီႇတျုတ်ႉkra-chang
(လၵ်းၸဵင်) ဢၢႆႇၽီႇဢေႇ(ၼဵၼ်)/kra˨˩.t͡ɕaːŋ˨˩/(R)

ၵမ်ႉႁိၵ်ႈ မႄးထတ်း

กระจ่าง (grà-jàang) (ႁိၵ်ႈဝူၼ်ႉႁူႉ ความกระจ่าง)

  1. ၸႅင်ႈလႅင်း၊။